baseconsultant.th@gmail.com
88/55 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Follow us:

HomeCategory บทความน่าสนใจ

PDPA คืออะไร

ในโลกที่สังคม เศรษกิจขับเคลื่อนไปด้วยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องธรรมดาที่ธุรกิจไม่ว่าจะขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือ แม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐทำเป็นกิจวัตรทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ การสมัครสมาชิกรับชมภาพยนต์ โปรแกรมแชท

https://www.baseconsultant.net/wp-content/uploads/2019/10/logo_white_small_05.png
88/55 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ekkarton@gmail.com

ติดตามเราได้ที่:

LINKS

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี!

Copyright © Base Consultant

https://www.baseconsultant.net/wp-content/uploads/2022/05/Logo.png
88/55 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
baseconsultant.th@gmail.com

ติดตามเราได้ที่:

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี!

Copyright © Baseconsultant 2022